Make a Wish 節目- 連繫30位同日結婚準新娘!

Aug. 19, 2016, 12:08 p.m.
顯示更多
過去3集嘅主角都係一對對新人,今集搞搞新意思,由一大班新娘做主角!
聽講佢哋都有同一個婚前願望,唔通同年同月同日結婚嘅真係會心靈相通?
Tag: Make a Wish    夢想    婚禮    新人   
Make a Wish 節目- 連繫30位同日結婚準新娘! - 相關片段